Co zrobić w chwili otrzymania nakazu zapłaty?

Nakazem zapłaty dochodzi się co do zasady roszczeń pieniężnych lub roszczeń zamiennych. Wydanie nakazu zapłaty nie jest jeszcze równoznaczne z tym, że sąd uznaje roszczenie powoda względem pozwanego. Wydanie nakazu zapłaty następuje bowiem po postępowaniu, w którym strony nie biorą udziału, a sąd wydaje nakaz jedynie na podstawie dokumentów i twierdzeń przedstawionych przez powoda. Co […]

Więzienie, a brak spłaty zobowiązań

Na pewno za długi można iść do więzienia, jeśli celowo i z premedytacją ukrywamy swój majątek, ukrywamy swoje wynagrodzenie, czy „po ciuchu” wyprzedajemy swój majątek podczas toczącej się przeciwko nam egzekucji komorniczej. W ten sposób dłużnik działa na niekorzyść wierzyciela i taki czyn jest w oczach prawa karalny. Skuteczne uchylanie się od niepłacenia alimentów niesie […]

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długu oznacza dla dłużnika, że nie musi się on już obawiać prawnego przymusu spłaty zadłużenia, jednak sam dług nadal istnieje. W praktyce oznacza to, że nie musimy spłacać przeterminowanego długu, jeśli jednak to zrobimy (dobrowolnie lub w wyniku braku wiedzy o przedawnieniu), nie możemy żądać zwrotu zapłaconej kwoty z tytułu przedawnienia. Przedawnieniu ulegają wyłącznie […]

Postępowanie upominawcze, a nakaz zapłaty

Przeważnie każde postępowanie upominawcze odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Jednak, gdy sąd w trakcie rozprawy zauważy wątpliwości, co do żądań powoda to może zarządzić obecności wierzyciela i pozwanego – a w razie dalszych obiekcji świadków. Wtedy to sprawa będzie rozpatrywana w trybie zwykłym. Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze może zostać wydany nakaz zapłaty […]

Wysokość raty kredytu hipotecznego

Podstawowym kosztem kredytu są odsetki, które zgodnie z umową kredytową należą się bankowi za korzystanie z udzielonych przez tę instytucję środków. Wysokość spłacanych odsetek zależy od oprocentowania kredytu. Zdecydowana większość dostępnych dziś na naszym rynku kredytów hipotecznych udzielana jest w złotych i ma oprocentowanie zmienne, które składa się z dwóch elementów, a mianowicie stawki WIBOR […]