Czy można uniknąć odziedziczenia długów?

Przyjęcie spadku nie zawsze poprawia sytuację materialną spadkobiercy. Może wiązać się bowiem nie tylko z nabyciem majątku, ale również dziedziczeniem długów spadkodawcy. Kwestię przejmowania długów spadkowych uregulowała szczegółowo nowelizacja prawa, która weszła w życie dopiero 18 października 2015 roku. Wcześniej obowiązujące przepisy umożliwiały proste dziedziczenie zadłużenia, a to z kolei, odpowiadało za wiele niesprawiedliwych rozstrzygnięć. […]

Czy warto rozmawiać z komornikiem?

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji należy bezzwłocznie skontaktować się z komornikiem, aby spłacić dług lub przedstawić stan majątkowy i przychody. Komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne – ma więc za zadanie doprowadzić do wyegzekwowania obowiązku świadczenia, które zostało przez sąd zasądzone w orzeczeniu sądu czy nakazie zapłaty. Wszczęcie egzekucji następuje na podstawie takiego orzeczenia. Komornik […]

Zasady negocjacji z wierzycielem

Głównym celem negocjacji z wierzycielem jest próba wypracowania nowych, dogodnych dla obu stron warunków spłaty zobowiązania. Pomyślny wynik negocjacji będzie oznaczał dla Ciebie możliwość spłaty długu na korzystnych warunkach, dla wierzyciela natomiast – sukcesywne odzyskiwanie pieniędzy. Nie wszyscy wiedzą, że wynikiem negocjacji z wierzycielem może być nawet umorzenie części długu. Pamiętaj, że dla pożyczkobiorcy lub firmy windykacyjnej […]

Co zrobić w chwili otrzymania nakazu zapłaty?

Nakazem zapłaty dochodzi się co do zasady roszczeń pieniężnych lub roszczeń zamiennych. Wydanie nakazu zapłaty nie jest jeszcze równoznaczne z tym, że sąd uznaje roszczenie powoda względem pozwanego. Wydanie nakazu zapłaty następuje bowiem po postępowaniu, w którym strony nie biorą udziału, a sąd wydaje nakaz jedynie na podstawie dokumentów i twierdzeń przedstawionych przez powoda. Co […]

Więzienie, a brak spłaty zobowiązań

Na pewno za długi można iść do więzienia, jeśli celowo i z premedytacją ukrywamy swój majątek, ukrywamy swoje wynagrodzenie, czy „po ciuchu” wyprzedajemy swój majątek podczas toczącej się przeciwko nam egzekucji komorniczej. W ten sposób dłużnik działa na niekorzyść wierzyciela i taki czyn jest w oczach prawa karalny. Skuteczne uchylanie się od niepłacenia alimentów niesie […]

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długu oznacza dla dłużnika, że nie musi się on już obawiać prawnego przymusu spłaty zadłużenia, jednak sam dług nadal istnieje. W praktyce oznacza to, że nie musimy spłacać przeterminowanego długu, jeśli jednak to zrobimy (dobrowolnie lub w wyniku braku wiedzy o przedawnieniu), nie możemy żądać zwrotu zapłaconej kwoty z tytułu przedawnienia. Przedawnieniu ulegają wyłącznie […]

Postępowanie upominawcze, a nakaz zapłaty

Przeważnie każde postępowanie upominawcze odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Jednak, gdy sąd w trakcie rozprawy zauważy wątpliwości, co do żądań powoda to może zarządzić obecności wierzyciela i pozwanego – a w razie dalszych obiekcji świadków. Wtedy to sprawa będzie rozpatrywana w trybie zwykłym. Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze może zostać wydany nakaz zapłaty […]

Wysokość raty kredytu hipotecznego

Podstawowym kosztem kredytu są odsetki, które zgodnie z umową kredytową należą się bankowi za korzystanie z udzielonych przez tę instytucję środków. Wysokość spłacanych odsetek zależy od oprocentowania kredytu. Zdecydowana większość dostępnych dziś na naszym rynku kredytów hipotecznych udzielana jest w złotych i ma oprocentowanie zmienne, które składa się z dwóch elementów, a mianowicie stawki WIBOR […]

Kto posiada prawo do zachowku?

Sytuacje życiowe pokazują, że osoby posiadające uprawnienie do spadku są niekiedy pomijane w testamencie. W takiej sytuacji osoby, które zostały pominięte, a z mocy ustawy posiadają prawo do dziedziczenia zyskują prawo do zachowku.   Przysługujące prawo do zachowku traktować należy jako konsekwencję ogólnie przyjętej zasady prawa spadkowego zgodnie, z którą konieczna jest ochrona interesów najbliższej […]

Czy świadczenia ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o współfinansowanie wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla siebie i dziecka. Spełnił kryterium dochodowe i otrzymał te świadczenia. Jednocześnie wdrażany jest tytuł wykonawczy wniosku o wynagrodzenie i inne roszczenia. Czy w tej sytuacji komornik będzie egzekwował jego świadczenia? Świadczenia z ZFŚS podlegają pełnej wypłacie przez komornika. Ochrona […]