Co warto wiedzieć o przedawnieniu długu

Możliwość dochodzenia roszczenia jest czasowo ograniczona. Jednakże należy pamiętać, że Kodeks cywilny wprowadził zasadę, według której przedawniają się tylko roszczenia majątkowe. W tym zakresie również występują pewne wyjątki – mianowicie dotyczy to sytuacji wymienionych w przepisach szczególnych. Do roszczeń majątkowych, które nie ulegają przedawnieniu, zaliczyć można np.: roszczenie o zniesienie współwłasności czy roszczenie windykacyjne.

Co do zasady roszczenia przedawniają się wraz z upływem 6 lat od dnia ich wymagalności, czyli momentu, gdy dłużnik zobowiązany był do spełnienia danego świadczenia. Ustawa może jednak wprowadzić pewne wyjątki co do terminu przedawnienia. Otóż roszczenia powtarzalne czy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej przedawniają po okresie 3 lat. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Do przerwania biegu przedawnienia dochodzi w skutek:

  • każdej czynności przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji.

Wówczas bieg terminu przedawniania wierzytelności liczy się od nowa. Oprócz tego bieg przedawnienia długu może ulec zawieszeniu, co w konsekwencji wywołuje odmienne skutki – bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a jeśli już się rozpoczął, nie wlicza się do tego okresu.