Co zrobić w chwili otrzymania nakazu zapłaty?

Nakazem zapłaty dochodzi się co do zasady roszczeń pieniężnych lub roszczeń zamiennych. Wydanie nakazu zapłaty nie jest jeszcze równoznaczne z tym, że sąd uznaje roszczenie powoda względem pozwanego. Wydanie nakazu zapłaty następuje bowiem po postępowaniu, w którym strony nie biorą udziału, a sąd wydaje nakaz jedynie na podstawie dokumentów i twierdzeń przedstawionych przez powoda.

Co jednak istotne fakt, iż o nakazie dowiedzieliśmy się dopiero po jego wydaniu wcale nie zamyka nam drogi do obrony przed roszczeniami powoda.  Nie jest tak, iż skoro nakaz zapłaty został wydany przez sąd, to oznacza że roszczenie powoda jest zasadne. Nie jest to prawdą, o czym można przekonać się czytając uważnie całą treść nakazu. Zgodnie z nią sąd nakazuje pozwanemu spełnienie roszczenia albo ewentualnie wniesienie w oznaczonym terminie sprzeciwu, czy też zarzutów od nakazu.

Jeżeli sąd uznał zasadność żądania i rozpoznał sprawę na posiedzeniu w trybie upominawczym, przeciwko pozwanemu zostaje wydany nakaz zapłaty. W nakazie pozwany musi być pouczony o przysługujących mu prawach i skutkach nieskorzystania z nich. Mowa o prawie do wyniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia tego nakazu. Jeżeli natomiast pozwany uznaje roszczenie powoda, wówczas jest zobowiązany zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy wnieść do tego sądu, który go wydał. Co ważne, jeśli termin dwóch tygodni zostanie przekroczony, sąd odrzuci sprzeciw.

W treści sprzeciwu należy najpierw zaznaczyć, czy jest wnoszony od całego nakazu, a jeśli jest wnoszony tylko od jego części – należy określić dokładnie kwestionowaną część. Następnie należy podnieść wszelkie zarzuty względem pozwu wraz z okolicznościami faktycznymi i dowodami na ich potwierdzenie.

Wiadomo już jakie prawa przysługują nam w momencie otrzymania nakazu zapłaty. Warto również zapoznać się z tym jak przygotować się na zajęcie komornicze i chronić majątek przed egzekucją.