Czy świadczenia ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o współfinansowanie wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla siebie i dziecka. Spełnił kryterium dochodowe i otrzymał te świadczenia. Jednocześnie wdrażany jest tytuł wykonawczy wniosku o wynagrodzenie i inne roszczenia. Czy w tej sytuacji komornik będzie egzekwował jego świadczenia?

Świadczenia z ZFŚS podlegają pełnej wypłacie przez komornika. Ochrona przed potrąceniem rozciąga się tylko na świadczenia pracownicze. Przeznaczenie wynagrodzeń w ramach świadczenia obejmuje nie tylko wynagrodzenie za pracę pracownika, ale także inne świadczenia związane ze stosunkami pracy. Jednak kwoty bez potrąceń wynikające z Kodeksu pracy i przepisów o ochronie wynagrodzeń pracowniczych dotyczą tylko wynagrodzeń pracowniczych. Z drugiej strony świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są w pełni wykonalne. Ochrona przed potrąceniem dotyczy wyłącznie świadczeń pracowniczych.

Na poparcie decyzji z dnia 12 maja 2005 r. (Nr referencyjny I PK 248/04) Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę to tak naprawdę zbiorowa nazwa różnych płatności dokonywanych przez pracodawcę na rzecz pracownika. W związku z tym obejmuje on różne elementy, które ustawodawca zapewnia czasami za wynagrodzeniem. Dotyczy to wynagrodzenia podstawowego, premii z funduszu nagród spółki, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, należności z tytułu udziału w zyskach lub nadwyżek bilansowych.

W celu ustalenia, czy egzekucja komornicza może obejmować współfinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacanego pracownikowi, konieczne jest wyjaśnienie, czy takie świadczenia społeczne są uwzględnione w wynagrodzeniu pracownika objętego ochroną. Pracodawcy (w ramach działań społecznych) zapewniają pracownikom różne świadczenia – nie tylko z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale także ze środków własnych.

Najczęściej świadczenia te mają formę dotacji lub subwencji za urlop. Bez względu na charakter świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych należy je zaklasyfikować jako związane z zatrudnieniem. Ich realizacja i wypłata następuje, gdy pracownik jest związany lub jest związany ze stosunkami pracy pracodawcy i spełnia warunki określone w przepisach funduszu.

Świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią wynagrodzenia za pracę. Dlatego limity i limity potrąceń z wynagrodzenia za pracę określone w przepisach Kodeksu pracy nie mają do nich zastosowania. Świadczenia te nie są chronione przed potrąceniami. Po potrąceniu komornik zacznie od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli zostaną one wypłacone pracownikowi. Tylko wtedy wydajność pokryje wynagrodzenie i jego dodatkowe składniki. Tutaj jednak obowiązują przepisy dotyczące kwot bez odliczeń.