Czy warto rozmawiać z komornikiem?

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji należy bezzwłocznie skontaktować się z komornikiem, aby spłacić dług lub przedstawić stan majątkowy i przychody. Komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne – ma więc za zadanie doprowadzić do wyegzekwowania obowiązku świadczenia, które zostało przez sąd zasądzone w orzeczeniu sądu czy nakazie zapłaty. Wszczęcie egzekucji następuje na podstawie takiego orzeczenia. Komornik nie może odmówić wierzycielowi przyjęcia sprawy i musi przeprowadzić egzekucję.

Warto wspomnieć, że niezwykle istotne jest odbieranie korespondencji, czy to sądowej, czy komorniczej. Błędne przekonanie, że nie podejmując listu od komornika, adresata nie dotyczy problem, do niczego nie prowadzi. Dwukrotnie awizowana korespondencja traktowana jest tak, jakby adresat ją odebrał, a to może oznaczać, że upłyną wszelkie terminy do np. zaskarżenia czynności, czy odwołania się od wyroku sądu, w którym zasądzono do zapłaty kwotę już wcześniej zapłaconą. Czynności, czy orzeczenia staną się prawomocne i nie będzie możliwości ich wzruszenia.

Niewielu dłużników wie o tym, że to od wierzyciela, a nie od komornika, zależy to, z jakich elementów majątku ściągana będzie należność – komornik jedynie stosuje się wyroku sądowego zawartego w tytule wykonawczym. W praktyce jest tak, że komornikowi zależy na skuteczności swoich egzekucji. Gdy dobrowolnie zgłosisz się do kancelarii i zadeklarujesz regularną spłatę określonych kwot, komornik, jeśli tylko będzie mieć taką możliwość, najpewniej się na to zgodzi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wierzyciel będzie dążyć do natychmiastowej egzekucji, polegającej np. na przeprowadzeniu licytacji kosztownego samochodu lub nieruchomości – wtedy ten funkcjonariusz publiczny ma „związane ręce”.

Pomimo problemów, jakie wywołuje egzekucja, należy w jej toku panować nad emocjami i zachować spokój. Silne emocje, oburzenie i złość zdecydowanie nie są dobrymi doradcami. Agresja słowna, a tym bardziej fizyczna, może powodować poniesienie odpowiedzialności karnej. W trakcie rozmowy lub podczas dokonywania czynności egzekucyjnych nie należy komornikowi ich utrudniać . Osoba, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza komornikowi w wykonywaniu obowiązków, może po bezskutecznym upomnieniu zostać wydalona z miejsca czynności. Komornikowi na jego żądanie należy udzielać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Nieuzasadniona odmowa udzielenia informacji lub świadome udzielanie informacji fałszywych może doprowadzić do nałożenia przez komornika kary w postaci grzywny.