Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długu oznacza dla dłużnika, że nie musi się on już obawiać prawnego przymusu spłaty zadłużenia, jednak sam dług nadal istnieje.

W praktyce oznacza to, że nie musimy spłacać przeterminowanego długu, jeśli jednak to zrobimy (dobrowolnie lub w wyniku braku wiedzy o przedawnieniu), nie możemy żądać zwrotu zapłaconej kwoty z tytułu przedawnienia.

Przedawnieniu ulegają wyłącznie roszczenia majątkowe, nie mogą się więc przedawnić chociażby roszczenia ze stosunków rodzinno-osobistych (np. alimenty) czy roszczenia o ochronę dóbr osobistych (np. w przypadku naruszenia czyjegoś zdrowia, nietykalności mieszkania czy wolności).

Wśród roszczeń majątkowych również znajdziemy pewne wyjątki, takie jak np. roszczenie o zniesienie współwłasności czy niektóre roszczenia wynikające z własności nieruchomości.

Wskazać można na czynności, które powodują przerwanie przedawnienia długu. Zalicza się do nich:

– wszczęcie mediacji

– wniosek do wierzyciela o rozłożeniu długu na raty

– podpisanie ugody lub porozumienia

– dobrowolną wpłatę

– złożenie pozwu przez wierzyciela

– złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

– wszczęcie egzekucji komorniczej

Najogólniej mówiąc okres, w którym rozpoczyna się czas liczony do przedawnienia długu liczy się od momentu, w którym wierzyciel może zacząć domagać się od Ciebie jego spłaty. Będzie to więc np. kolejny dzień po terminie płatności danego rachunku, terminie spłaty karty kredytowej czy pożyczki. Aby ten termin ustalić, kluczowe są wszelkie dokumenty, które w tym pomogą.