Przedawnienie długu – co ulega przedawnieniu?

Przedawnienie długu dla osoby zadłużonej oznacza, że nie powinien się on obawiać prawnego przymusu spłaty zadłużenia. Warto przy tym pamiętać, że pomimo przedawnienia długu sam dług w dalszym ciągu istnieje. Jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie, które uległo przedawnieniu to nie ma możliwości żądania zwrotu zapłaconych środków ze względu na przedawnienie długu.

Przedawnienie długu – co ulega przedawnieniu?

Przedawnione mogą zostać jedynie roszczenia majątkowe. W związku z tym nie mogą zostać przedawnione przykładowo roszczenia, które mają swoje źródło w stosunkach rodzinnych albo osobistych. Chodzi przede wszystkim o alimenty. Długi powstałe z tytułu niezapłaconych alimentów nie ulegają przedawnieniu. Podobna sytuacja dotyczy roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Ma to zastosowanie w przypadku naruszenia czyjegoś zdrowia, czy też nietykalności mieszkania albo wolności.

Wyjątki pośród roszczeń majątkowych

Pośród roszczeń o charakterze majątkowym możliwe jest wskazanie na określone wyjątki, które nie ulegają przedawnieniu. Przykładem takich roszczeń, które nie ulegają przedawnieniu mogą być roszczenia o zniesienie współwłasności, a także niektóre roszczenia, które wynikają z własności nieruchomości. Przedawnienie długu może ulec przerwaniu poprzez dokonanie pewnych czynności. Jako czynność, która powoduje przerwanie przedawnienia wskazać można na rozpoczęcie mediacji. Inną czynnością, która powoduje przerwanie biegu przedawnienia jest złożenie wniosku do wierzyciela o rozłożenie długu na raty. Również podpisanie ugody albo porozumienia przyczynia się do przerwania biegu przedawnienia. Jeśli dłużnik dokona dobrowolnej spłaty nawet części zadłużenia to wówczas także następuje przerwanie biegu przedawnienia. Powodem przerwania biegu przedawnienia może być także złożenie pozwu przez wierzyciela, ale również złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. W sytuacji, gdy dojdzie do wszczęcia egzekucji komorniczej dochodzi do przerwania biegu przedawnienia.

Podsumowanie

Stwierdzić należy, że przedawnienie długu powoduje, iż dłużnik nie jest zobowiązany w sposób prawny do uregulowania zobowiązania. Na podstawie powyższego wskazuje się, że przedawnione mogą zostać jedynie roszczenia majątkowe. W związku z tym nie mogą zostać przedawnione przykładowo roszczenia, które mają swoje źródło w stosunkach rodzinnych albo osobistych. Chodzi przede wszystkim o alimenty.